ДФЗ въвежда допълнителен контрол за проследяване на общинските дългове

ДФЗ въвежда допълнителен контрол за проследяване на общинските дългове

ДФЗ въвежда допълнителен контрол за проследяване на счетоводното отразяване и отчитане на поетите от общините дългове, чрез записи на заповед. Това става ясно от проекта за изменение на Наредба № 4 за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ.

В доклада на зам.-министър Лозана Василева се уточнява, че се създава задължение за представяне на извлечение от счетоводната система на бенефициента, доказващо осчетоводяване по сметка 9299 „Други кредитори по условни задължения“ на поетия дълг чрез запис на заповед, когато представеното обезпечение е запис на заповед. Това се прави поради следните причини:

Според европейските регламенти, инструмент, предоставен като гаранция от публичноправен орган, се счита за еквивалентен на гаранцията, при условие че органът се задължава да плати сумата, покрита от тази гаранция, ако не се установи право за получаване на изплатения аванс. В кореспонденция с ГД „Земеделие и развитие на селските райони” се уточнява, че гаранция, издадена от кмета и подкрепенa от решение на общинския съвет, би могла да бъде приемлива по принцип като еквивалент на банкова гаранция при обезпечаване на авансови плащания на Местната инициативна група.

При приемане на такова обезпечение, разплащателната агенция следва да направи съответните проверки, за да гарантира, че селската община разполага с необходимите финансови средства, за да изплати тази сума в случай на нужда. Възникналите правоотношения към момента на влизането й в сила ще бъдат довършени по досегашните условия и ред. По този начин в най-пълна степен ще бъдат защитени интересите на бенефициентите./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG