DG AGRI предлага техническа помощ за използване на финансови инструменти в земеделието

DG AGRI предлага техническа помощ за използване на финансови инструменти в земеделието

Генералната дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ DG AGRI в Европейската комисия предлага нова техническа подкрепа за управляващите органи на ЕЗФРСР, заинтересовани от програмиране на финансови инструменти за развитие на селската инфраструктура.

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), който представлява финансов инструмент от Втори стълб на Общата селскостопанска политика на ЕС и един от Европейските структурни и инвестиционни фондове, е създаден с цел заздравяване на селското и горското стопанство и селските райони в ЕС.

ЕЗФРСР разполага с общ бюджет от над 96 млрд. евро за периода 2014-2020 г. Тази помощ се предоставя за селското и горското стопанство и управлението на околната среда/природните ресурси, както и за устойчивото развитие на икономиката в селските райони. ЕЗФРСР може да предоставя подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ и чрез финансови инструменти.

Нуждата от финансови инструменти, съфинансирани от ЕЗФРСР, нараства след 2007 г. и по-конкретно след финансовата и икономическа криза, която ограничи наличните средства за селските райони и за земеделието.

Какво отличава финансовите инструменти:

  • очаква се да бъдат възвърнати;
  • револвиращи са, т.е. възвърнатите средства се използват отново в същата област;
  • подходящи са за финансово жизнеспособни проекти, т.е. такива, които се очаква да генерират достатъчен приход или спестявания, за да изплатят обратно получе-ната подкрепа;
  • проектирани са да привличат съфинансиране от други източници, вкл. от частния сектор, за да се увеличи количеството налични средства особено в сектори/области с проблеми в достъпа до финансиране;
  • могат да са под формата на кредити, гаранции или дялово участие;
  • могат да подпомогнат финансовото предлагане, като допринесат за развитието на пазара;
  • могат да се използват в допълнение с безвъзмездна помощ под формата на грантове; и
  • могат да бъдат управлявани от национални или регионални банки, международни организации, като Европейската инвестиционна банка или Европейския инвестиционен фонд, от финансови посредници и (само за заеми и гаранции) от управляващи органи./agrozona.bg
 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG