Продължава предоставянето на топъл обяд в община Смядово до 10.12.2021 г.

Продължава предоставянето на топъл обяд в община Смядово до 10.12.2021 г.

Община Смядово стартира дейности по операция BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ за периода от 1 януари 2021 г. до 30 септември 2021 г.

На 29.09.2021 г. бе подписано допълнително споразумение № 2 към договор BG05FMOP001-5.001-0086-С01 „ 3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” за удължаване на услугата „топъл обяд“ до 10.12.2021 г.

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора възлиза на 205 039,89 лв.

Проект „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Смядово“ е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата, чрез механизма REACT-EU.

Основна цел на проекта е приготвяне на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си предоставянето на топъл обяд на лицата от целевата група.

В предоставянето на Топъл обяд са включени 300 потребители  от всички населени места на общината в следните целеви групи:

  •  Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  •  Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  •  Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи ще бъде потвърждавана от дирекция "Социално подпомагане" - Велики Преслав.

Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение № 2  Заявление – декларация и Приложение № 20 Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице.

Документите ще се приемат в сградата на Община Смядово, в Информационен център в сградата на Община Смядово.

 За повече информация може да позвъните на телефон 05351/2033 от 08:00 до 17:00 ч. всеки работен ден.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG