Европейско финансиране за малки и семейни фирми

Европейско финансиране за малки и семейни фирми

Мартин Петков е юрист и работи по европейски програми и проекти от 2003 г. Има опит в публичния и в частния сектор, свързан с подготовка, управление, наблюдение и оценка на програми и проекти по Структурните фондове, Норвежки финансов механизъм, Фонд за справедлив преход и други национални и европейски програми. Лектор и експерт в областта на обществените поръчки и тръжните процедури (вкл. осъществяване на предварителен и последващ контрол), оценка на проекти по схеми за безвъзмездна помощ, изготвяне на правни и сравнителни анализи.

 

В края на месец май 2024 г. беше обявен прием на проектни предложения по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”. Процедурата се финансира по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и може да се определи като първа по рода си с оглед на кръга от фирми, към които е насочена и размера на безвъзмездна помощ, който ще се предоставя.

Едва в средата на третия програмен период на европейските структурни фондове програмата, насочена към бизнеса, стартира мярка, фокусирана върху малките фирми – творчески индустрии, занаяти и семеен бизнес в различни области. Дори и в този случай обаче по процедурата ще могат да участват и предприятия, които реализират над два милиона лева годишен оборот, което донякъде поставя въпрос до каква степен ще бъдат подкрепени наистина най-малките фирми на пазара. Този подход за подкрепа на малки компании определя и финансовата помощ по процедурата – тя е от 15 хил. до 150 хил. лева, които могат да покриват от 75% до 85% от разходите по одобрените проекти.

Общата цел на процедурата е да насърчи подобряването на производствения капацитет и оптимизирането на бизнес процесите в малките фирми. Това следва да доведе до положителен ефект върху тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие. Общата сума, предвидена за финансиране възлиза на 117 514 155 лв., като този бюджет е разпределен, както по региони в страната, така и по видове предприятия. Най-малък е бюджетът за Югозападния район на планиране (вкл. София) и за предприятията, осъществяващи занаятчийски дейности. Основна част от средствата ще бъдат насочени към семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии в останалите райони на страната (приблизително 100 милиона лева).

Кой може да кандидатства?

Тази процедура е насочена САМО към микро и малки предприятия, т.е. такива, които имат персонал до 50 човека (изчислен и на база на данните от свързани с кандидата предприятия) и които през 2023г. са имали най-малко едно заето лице.

 

Същевременно по процедурата ще могат да кандидатстват търговци, които са регистрирани не по-късно от 31.12.2021г., и за последните три години са реализирали нетни приходи от продажби общо в размер не по-голям от 1.8 млн. лева за микропредприятията и 7.2 млн. лева за малките предприятия. От тях се изисква да са постигнали и минимален общ оборот за тези 3 години, който е 30 хил. лева за микропредприятията и 75 хил. лева за малките предприятия.

Както вече стана ясно – тези микро или малки предприятия трябва да попадат в поне една от следните категории: 1) да бъдат семейно предприятие (като в този случаи са допустими за участие почти всички сектори на икономиката); 2) да осъществяват дейност в областта на творческите индустрии или 3) да осъществяват занаятчийска дейност.

Специфичен в случая е редът, по който се установява съответното качество (вид на предприятието), като най-затрудняващи могат да бъдат определени изискванията, на които следва да отговорят т. нар. семейни предприятия.

В условията по процедурата са предвидени няколко алтернативни хипотези, за да бъде прието, че едно предприятие е семейно, но най-общо е възприет подход, според който предприятието трябва да включва поне две физически лица. Между тези две лица трябва да има роднинска/съпружеска връзка и поне едно от тях трябва да контролира собствеността на предприятието, а другото да участва в неговото управление или да работи по трудов договор в него.

Условието може да затрудни редица фирми, тъй като кандидатът трябва да може да удостовери, че посоченото условие е било налице през 2023г., а също така и към датата на кандидатстване, както и впоследствие по време на изпълнението на проекта си. Същевременно за улеснение на фирмите е допустимо кандидатът, съответно – бенефициентът, да поддържа статута си на „семейно предприятие” посредством различни физически лица, чрез които да покрива изискването за семейно предприятие към съответните периоди, т.е. през 2023 г., към датата на подаване на проектното предложение, преди сключване на административния договор и преди извършване на окончателно плащане по проекта. Т.е. не е задължително тези минимум две физически лица да са едни и същи през цялото време.

Предприятията, които не попадат в категорията на семейните предприятия с оглед на гореизброените изисквания, следва да покриват поне едно от другите две условия, а именно:

1. Тяхната основна икономическа дейност да бъде в областта на творческите индустрии (такива са например определени печатни дейности, издателската дейност, издаване на определени програмни продукти, производството и разпространението на филми и телевизионни предавания, музика, радиопрограми, архитектурни и инженерни дейности, рекламни дейности, фотографски и преводачески дейности, артистични и творчески дейности и др.)

2. Те да бъдат предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственици са вписани със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите.

По принцип е възможно едно предприятие да попада в повече от една от изброените три категории, но то трябва да избере и да заяви само една категория, като съответно следва да представи доказателства, че покрива изискванията към нея.

Какво се финансира по процедурата?

Финансирането по процедурата следва да води до подобряване на производствения капацитет на предприятието. Това е и задължителна дейност за всеки кандидат. Тя може да се реализира чрез придобиването на активи за производствения процес или процеса на предоставяне на услуги (дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи), както и закупуване на инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА.

Счита се, че подобряване на производствения капацитет ще бъде налице, когато вследствие на проекта предприятието ще може да произвежда или да предлага по-голямо количество от поне един свой продукт или услуга, или ще може да произвежда и предлага нови видове продукти или услуги в рамките на дейността си.

На условието вероятно ще отговорят далеч по-лесно производствените компании, докато тези от сферата на услугите може да срещнат затруднения при обосновката на това как точно ще се подобри техният производствен капацитет в бъдеще. При много от тях всъщност трудно може да се говори за производствен капацитет, въпреки че дейността им би могла да се модернизира в редица направления, включително по отношение на енергийна ефективност, внедряване на зелени модели, оптимизиране на разходите и най-вече подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Тези хипотези обаче излизат извън обхвата на дефиницията за подобряване на производствения капацитет на кандидатите и предприятията в сферата на услугите реално ще трябва да обосноват, че изпълнението на проекта ще доведе и до разширяване на дейността им.

Освен задължителната дейност за подобряване на производствения си капацитет (дейност, която определя допустимостта на самия проект), е възможно кандидатът да включи и други дейности. Допустими са следните опции:

- дейности за подобряване на пазарното представяне на предприятията. В рамките на това е допустимо с създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, като разходът следва да бъде в рамките на 10 000 лева.

- дейности за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието. В случая е допустимо въвеждането на следните ИКТ системи или модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси - ERP системи, CRM системи, системи за управление на веригата за доставки, WMS системи, MOM/MES системи, Business Intelligence системи.

Като изключение от общата практика до момента и с оглед на насочеността на мярката към микро и малки фирми, в случая е допусната и възможност да се финансира консултантската услуга по подготовка на проектното предложение на кандидата, като в тази връзка са допустими разходи на стойност до 3000 лева.

Как се оценяват проектите?

Проектите на кандидатите ще бъдат оценявани на базата на комплекс от критерии и показатели за оценка, като с приоритет е финансовата стабилност на предприятието – взима се под внимание рентабилността на неговите активи, реализираните приходи, брутната добавена стойност.

Значение при оценката ще има и мястото на изпълнение на проекта, като проектите, изпълнявани в София-град и на територията на областите на големите областни градове ще получат най-малко точки. Същевременно приоритет при оценяването се дава на кандидати, които не са изпълнявали предходни проекти с безвъзмездна помощ в сферата на подобряване на конкурентоспособността.

Продължителността на всеки проект следва да бъде не повече от 12 месеца.

Проектни предложения по процедурата могат да бъдат подавани до 16 септември 2024г., а документите по процедурата са достъпни тук.

 

 

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG