До 30 септември се удължава срокът за предоставяне на допълнителни документи за някои интервенции

 До 30 септември се удължава срокът за предоставяне на допълнителни документи за някои интервенции

Срокът за предоставяне на допълнителни документи за някои интервенции в областта на околната среда и климата се удължава от 30 юли на 30 септември. Това става ясно от публикуваният за обществено обсъждане до 22 юли проект на НИ на Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стр. план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

С предложените промени се цели прецизиране на сроковете за предоставяне на документи относно прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата, съобразяване на необходимостта земеделските стопани да предоставят необходимите документи за изпълнение на ангажименти по подадени заявления за подпомагане/плащане и осигуряване на предвидима правна среда за земеделските стопани и бенефициентите с ангажименти по интервенциите в областта на околната среда и климата по линия на европейските земеделски фондове.

Периодът за подаване на заявления за подпомагане/плащане е до 30 юни 2024 г. Впоследствие този период бе удължен до 8 юли 2024 г.

 

Предвид промяната в крайната дата за прием, от Държавен фонд „Земеделие“ постъпва предложение за промяна в сроковете за предоставяне от земеделските стопани на необходимите допълнителни документи за част от интервенциите, в което като удачен срок се предлага дата 30 септември, се посочва в мотивите към Наредбата.

Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикувания документ е до 21 юли 2024 г., включително, с него може да се запознаете : тук.

Eто и срокове, които се удължават за някои интервенции:

  • до 30 септември на съответната година кандидатът предоставя информация и документ чрез СЕУ за земеделския парцел с номер от ИСАК, на който се извършва опрашването, и номера на животновъдния обект.
  • ежегодно в срок до 30 септември, въз основа на номерата на земеделските парцели в ИСАК, стопаните предоставят в ДФЗ чрез СЕУ информация и копия на официалните документи за закупените и използваните стандартни или сертифицирани семена съобразно оптимални разходни норми за единица площ съгласно приложение № 4.
  • земеделските стопани, кандидатстващи по интервенцията за насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия, са допустими, когато са предоставили в ДФЗ чрез СЕУ ежегодно в срок до 30 септември.
  • земеделският стопанин предоставя до 30 септември на ДФЗ чрез СЕУ информацията за заявените за подпомагане земеделски парцели за съответната година и копие на документите по ал. 1, т. 3, буква “а” и по чл. 49, ал. 1, т. 3.
  • Земеделските стопани, кандидатстващи по интервенцията за опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство, са допустими, когато ежегодно в срок до 30 септември, въз основа на номерата на земеделските парцели в ИСАК, са предоставили в ДФЗ чрез СЕУ информация и копия на официалните документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал съобразно минималните разходни норми за единица площ (на ха)
  • и други/agrozona.bg

 

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG